Jakou nabízíme pomoc?

Posláním občanského sdružení DIGNO (důstojnost) je pomoc handicapovaným občanům a seniorům k důstojnému životu a to formou osobní asistence.

  • NÁRAZOVÁ – zastoupení člena domácnosti v péči o postiženého při nemoci, dovolené apod.

  • PRAVIDELNÁ – pomoc zdravotně a tělesně postiženým při některých činnostech

  • CELODENNÍ – pro klienty s velmi vážným postižením

Osobní asistenti zajišťují klientům základní životní potřeby — pomoc při stravování, hygieně, polohování, toaletě apod., doprovod k lékaři, na úřad, na nákup, do společnosti aj., zastoupení pečujících rodinných příslušníků v případě jejich nemoci, vyčerpanosti, dovolené či z důvodů jiné potřeby.

Služby osobní asistence nejsou hrazeny žádnou zdravotní pojišťovnou. Tyto služby mají v nejvyšší možné míře kompenzovat důsledky tělesného postižení a jsou vhodnou kombinací s ostatními sociálními službami.

Úhrada za poskytnutí služby

Osobní asistence

Osobní asistenti zajišťují klientům základní životní potřeby

Jedná se o speciální službu pro zdravotně postižené občany, kteří žijí mimo ústavy sociální péče, a kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby. Proto tuto službu poskytujeme terénním způsobem přímo u klientů. Je to cesta k důstojné existenci, kdy může i občan s těžkým postižením žít ve své domácnosti, a kde zvládá za pomoci osobního asistenta základní životní potřeby a to jak biologické (jídlo, pití, toaleta, hygiena, polohování, pohyb, návštěva lékaře, atd.), tak i společenské (návštěva divadla, kina, výstav, vzdělávání, styk s přáteli, atd.).

Jedná se o službu zachovávající individualitu jedince, plnohodnotný způsob života včetně studia, zaměstnávání, ale i cestování a provozování dalších koníčků a zálib. Tato služba naplňuje potřeby tehdy, tam a takovým způsobem, jak si přeje uživatel.

Přechodná služba

Osobní asistenci jako přechodnou službu v jejich bytě poskytujeme uživatelům s tělesným a zdravotním postižením, kteří žijí doma sami nebo s někým, kdo o ně po převážnou dobu pečuje. Občanské sdružení DIGNO péči rodiny touto službou doplňuje a pomáhá jí nést velkou zátěž, kterou stálá péče nesporně je. Pravidelnou osobní asistenci poskytujeme na základě sepsané smlouvy “Dohoda o poskytování osobní asistence”. Asistent občanského sdružení Digno na domluvenou dobu přebírá veškerou péči (podávání potravy, hygienu, procházku, atd.).

Služba průvodce

Službu osobního asistenta — průvodce — poskytuje DIGNO (důstojnost) dospělým lidem s těžším, zpravidla vícenásobným postižením, které jim znemožňuje samostatný pohyb mimo vlastní byt. Tito lidé jsou mnohdy stále doma, protože bez pomoci druhé osoby nemohou sami opustit tento byt. Osobní asistence jim umožní jít tam, kam chtějí nebo potřebují, najít si přátele, dostat se mezi lidi, prostě někdy dělat to, co je pro nepostiženého dospělého člověka naprosto běžné.

Proč uživatelé usilují o osobní asistenci, když je to taková nejistota a každodenní boj? Protože umožňuje způsob života, jaký si zvolí. Protože mohou za svůj život převzít zodpovědnost. Protože vzdor svému postižení budou moci žít obyčejný život jako ostatní.

Z historie
Asistence v ČR

Další služby

Mimo služeb běžné osobní asistence nabízíme i tyto služby

Krizová péče

Je určena rodinám, které trvale pečují o svého příbuzného s postižením. Pokud člen, který trvale pečuje o postiženého, náhle onemocní, není v rodině často nikdo, kdo by mohl péči ihned převzít. Naše organizace je zpravidla (podle kapacitních možností) okamžitě schopna převzít péči o postiženého člověka do doby, než se pečující člen rodiny uzdraví. Občas se bohužel také stane, že se pečující osoba z různých důvodů už o postiženého nemůže starat. V takových případech se snažíme zajistit služby trvalé.

Respitní péče

Respitní péče je určena rodinám, trvale pečujícím o svého dospělého rodinného příslušníka s postižením. Zajistíme komplexní péči o klienta na dohodnutou dobu, aby si pečující rodina mohla oddechnout od soustavné péče, jet například na dovolenou. Respitní péče dává rodinám jistotu, že na náročnou péči nejsou sami, že si mohou občas odpočinout. Tato jistota mnohdy zabrání rozhodnutí o trvalém umístění postiženého do ústavu.

Individuální doprava

Od podzimu 2016 nabízíme klientům dopravu s asistentkou. K dispozici jsou 2 auta, která mohou převážet vozíčkáře bez přesedání. Klienty DIGNA převážíme včetně vozíčkářů s asistentkou. Převoz je nutno objednat min. 24 hodin dopředu, raději ještě dříve. Cesta je klientem hrazena a to kilometrovné a asistenční služba.

Poradenství

Poradenství v sociální a sociálně-právní oblasti poskytujeme pro všechny klienty zcela ZDARMA.

Úhrada za poskytnutí služby

pŘEHLED ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

Služby osobní asistence nelze poskytovat bez individuálního přístupu a aktuálního zhodnocení situace klienta.

U každého uživatele našich služeb je veden podrobný výkaz práce. Zde jsou zapsány všechny návštěvy asistenta u uživatele, včetně doby, po kterou byla v průběhu měsíce na určeném místě asistence poskytována. Klient svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů.

Úhrada za hodinu osobní asistence 155,- Kč

Půjčení kompenzačních pomůcek

Invalidní vozík 20,- Kč / den

Toaletní křeslo 20,- Kč / den

Individuální doprava

Cena za dopravu naším vozem 14,-Kč / km + čas osobní asistence

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás